Úvod / Školní poradenské pracoviště / Školní metodik prevence / Obsah činnosti metodika prevence

Obsah činnosti metodika prevence

  • tvorba a kontrola realizace preventivního programu
  • koordinace akcí k prevenci rizikového chování žáků
  • vedení preventivních programů k prevenci kouření a užívání alkoholu
  • individuální práce se žáky vykazujícími rizikové chování
  • prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů ve třídách


Program prevence sociálně patologických jevů realizovaný na naší škole vychází z minimálního preventivního programu naší školy a metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, platného od 1.1.2001.

Dokumenty:

  • minimální preventivní program školy
  • program proti šikanování
  • krizový scénář pro řešení šikanování

Jednotlivé dokumenty jsou uloženy k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy.