Úvod / Škola / O škole

O škole

Popis školy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 470 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.
Počty žáků ve třídách se pohybují okolo 20 - 25 žáků. Nižší počty žáků počty umožňují maximální uplatnění individuálního přístupu ve výuce. Na škole pracuje 37 pedagogických pracovníků, z tohoto počtu je 13 speciálních pedagogů. Ve většině tříd působí i asistenti pedagoga - letos je to 19 asistentů. Při škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální peagogové  a metodik prevence.
Výuka probíhá v kmenových učebnách I. a II. stupně a podle zaměření i v odborných pracovnách. Škola má odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazykovou učebnu, 2 počítačové učebny, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, multimediální učebnu pro výuku chemie a fyziky a odbornou pracovnu přírodopisu. Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží 2 tělocvičny a za školou máme nové sportovní hřiště. Součástí školy je školní družina a kuchyň s jídelnou.
Žáci mají možnost účastnit se lyžařského kurzu, škol v přírodě, poznávacích tuzemských i zahraničních zájezdů a dalších akcí pořádaných školou. Škola nabízí pestrou zájmovou činnost po vyučování. Při škole pracuje Asociace školních sportovních klubů, která nabízí sportovní vyžití nejen žákům školy, ale i dětem z blízkého okolí.
Dny otevřených dveří nepořádáme, ale rádi Vás uvítáme a provedeme po škole kdykoliv, po předchozí domluvě.

Vybavení školy

Škola má pěkné, světlé a estetické prostory. Nemáme klasické šatny, ale každý žák má svoji uzamykatelnou šatní skříňku. Třídy I. a II. stupně se nachází v samostatných pavilonech. Na I. stupni probíhá výuka v kmenových učebnách, ve kterých máme pro děti vyhrazeny relaxační kouty vybavené kobercem. Učebny jsou vybaveny novým stavitelným nábytkem a vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí.